giáoán

Lượt xem:


DANH MỤC MÃ MINH CHỨNG

TT Mã minh chứng Tên minh chứng Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm khảo sát, điều tra, phỏng vấn, quan sát Nơi ban hành hoặc người thực hiện Ghi chú
1 H1.1.01.01 Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng 132/QĐ-PGDĐT – 25-07-2014 Phòng GD&ĐT  

 

2 H1.1.01.02 Quyết định bổ nhiệm Phó hiệu trưởng 123/QĐ-UBND – 02-01-2012 UBND huyện Giang Thành  

 

3 H1.1.01.03 Quyết định thành lập Hội đồng trường 170/QĐ-PGDĐT – 03-10-2014 Phòng GD&ĐT  

 

4 H1.1.01.04 Quyết định thành lập hội đồng thi đua khen thưởng 28a – 03-10-2014 Đơn vị trường  

 

5 H1.1.01.05 Quyết định hội đồng tư vấn  

 

 

 

 

 

6 H1.1.01.06 Quyết định thành lập Chi bộ Đảng 31-QĐ/ĐU – 28-12-2010 Đảng ủy  Phú Mỹ  

 

7 H1.1.01.07 Quyết định chi Bộ đạt trong sạch vững mạnh năm 2013 140-QĐ/ĐU – 20-02-2014 Đảng ủy xã Phú Mỹ  

 

8 H1.1.01.08 Quyết đinh thành lập Công đoàn 07/QĐ-CĐGD – 07-10-2010 Công đoàn giáo dục Giang Thành  

 

9 H1.1.01.09 Quyết định thành lập Đoàn TNCSHCM  

 

 

 

 

 

10 H1.1.01.10 Quyết định thành lập đội TNTPHCM  

 

 

 

 

 

11 H1.1.01.11 Quyết điịnh thành lập sao nhi đồng HCM 13-10-2014 Liên đội Nhà trường